• rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
Start
piątek, 26 kwietnia 2019
NA XIII SESJI PODJĘTO UCHWAŁY... Drukuj
wtorek, 18 marca 2008

ImageNa XIII zwyczajnej sesji   w dniu 14 marca 2008 r.   Rada Gminy Żukowice  podjęła następujące uchwały :

1. Uchwałę Nr XIII/72/2008 w sprawie  przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2008 rok 
http://sbip.pl/nzukowice/site/pl/doc/sesja13/U6_0_072_08
2. Uchwałę Nr XIII/73/2008  w sprawie zmian w budżecie gminy 
. http://sbip.pl/nzukowice/site/pl/doc/sesja13/U6_0_073_08
3. Uchwałę Nr XIII/74/2008  w sprawie zatwierdzenia  taryf ustalających wysokość opłat za dostawę wody  z urządzeń wodociągowych 
http://sbip.pl/nzukowice/site/pl/doc/sesja13/U6_0_074_08
4. Uchwałę Nr XIII/75/2008  w sprawie  zatwierdzenia taryf   ustalających wysokość opłaty za ścieki  wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
http://sbip.pl/nzukowice/site/pl/doc/sesja13/U6_0_075_08
5. Uchwałę Nr XIII/76/2008 w sprawie  dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
http://sbip.pl/nzukowice/site/pl/doc/sesja13/U6_0_076_08
6. Uchwałę Nr XIII/77/2008  w sprawie likwidacji  Przedszkola w Nielubi.
http://sbip.pl/nzukowice/site/pl/doc/sesja13/U6_0_077_08
7. Uchwałę Nr XIII/78/2008  w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach  dla których organem prowadzącym jest gmina.
http://sbip.pl/nzukowice/site/pl/doc/sesja13/U6_0_078_08
8. Uchwałę Nr XIII/79/2008  w sprawie  określenia świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz  warunków i sposobu ich przyznawania
http://sbip.pl/nzukowice/site/pl/doc/sesja13/U6_0_079_08
9. Uchwałę Nr XIII/80/2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy  oraz wysokość i warunki wypłacania innych  składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
http://sbip.pl/nzukowice/site/pl/doc/sesja13/U6_0_080_08
10. Uchwałę Nr XIII/81/2008  w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz stawki najniższego  wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach,
http://sbip.pl/nzukowice/site/pl/doc/sesja13/U6_0_081_08
11. Uchwałę Nr XIII/82/2008  w sprawie  sposobu sprawienia pogrzebu w ramach pomocy społecznej.
http://sbip.pl/nzukowice/site/pl/doc/sesja13/U6_0_082_08
12. Uchwałę Nr XIII/83/2008 w sprawie zbycia nieruchomości  rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Nielubia w granicach działki Nr 148. 
http://sbip.pl/nzukowice/site/pl/doc/sesja13/U6_0_083_08
13. Uchwałę Nr XIII/84/2008  w sprawie  nabycia działek zajętych pod wysypisko śmieci, położonych w obrębach geodezyjnych Brzeg Głogowski i Kromolin.
http://sbip.pl/nzukowice/site/pl/doc/sesja13/U6_0_084_08
14. Uchwałę Nr XIII/85/2008 w sprawie diet dla radnych i przewodniczącego  Rady Gminy  .
http://sbip.pl/nzukowice/site/pl/doc/sesja13/U6_0_085_08
15. Uchwale Nr XIII/86/2008 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.
http://sbip.pl/nzukowice/site/pl/doc/sesja13/U6_0_086_08
16. Uchwałę Nr XIII/87/2008w sprawie określenia  dochodów gromadzonych przez Gimnazjum w Nielubi na rachunku dochodów własnych.
http://sbip.pl/nzukowice/site/pl/doc/sesja13/U6_0_087_08

 
Top! Do góry