• czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
Start
piątek, 26 kwietnia 2019
XIII SESJA RADY GMINY Drukuj
piątek, 07 marca 2008

ImageDnia  14 marca  2008 r. o godz. 10oo w sali posiedzeń  Urzędu Gminy w Żukowicach   odbędzie się  XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice  z  następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Informacja  Wójta Gminy o działalności między sesyjnej.
5. Odpowiedzi na interpelacje .
6. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
7. Informacja o  działalności  Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie.
8. Informacja o działalności Izb Rolniczych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2008 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  .
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  dochodów gromadzonych przez Gimnazjum w Nielubi na rachunku dochodów własnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  taryf ustalających wysokość opłat za dostawę wody  z urządzeń wodociągowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf   ustalających wysokość opłaty za ścieki  wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
14. Podjęcie  uchwały w sprawie likwidacji  Przedszkola w Nielubi.
15. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach  dla których organem prowadzącym jest gmina.
16. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz  warunków i sposobu ich przyznawania.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy  oraz wysokość i warunki wypłacania innych  składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz stawki najniższego  wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach,
19. Podjęcie uchwały w sprawie  sposobu sprawienia pogrzebu w ramach pomocy społecznej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości  rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Nielubia w granicach działki Nr 148.
21. Podjęcie uchwały w sprawie  nabycia działek zajętych pod wysypisko śmieci, położonych w obrębach geodezyjnych Brzeg Głogowski i Kromolin.
22. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych i przewodniczącego  Rady Gminy  .
23. Interpelacje radnych.
24. Sprawy różne .
25. Zamknięcie sesji.


       
                                                           Przewodniczący
                                                             Rady Gminy


                                                        Stanisław Lisiecki

 
Top! Do góry